Проектиране и изграждне на трафопостове

Проектиране и изграждне на трафопостове

Дружеството с успех развива инженерингова дейност по реконструкция и модернизация на съоръжения за пренос и разпределение на електроенергия до и над 1000V. Високо квалифицирани специалисти, с дългогодишен опит в изграждането на енергийни обекти, изпълняват типове проекти по озграждане на подстанции до 400 кV и трефопостове.

Извършваме електромонтажни дейности – външни електрозахранвания за присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа; вътрешни ел.инсталации на новостроящи се сгради; ремонт на кабели и електропроводи средно и ниско напрежение; ремонт и профилактика на подстанции, възлови станции и трафопостове; абонаментно поддържане на съоръжения.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg