Услуги с багери и авто вишки

Услуги с багери и авто вишки

Благодарение на добрата техническа база от подемно-транспортна техника и добре подготвените си специалисти, предлагаме извършване в кратки срокове и с гаранция за извършената работа СМР с багери и авто вишки.

БЕЛ-РС ООД предлага специализирани машини с и без оператор – автовишки, автокранове, минибагери, комбинирани багер-товарачи. Стремим се да задоволим нуждите на своите клиенти в зависимост от спецификата им.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg