Електрически инсталации и електрозахранване на сгради

Електрически инсталации и електрозахранване на сгради

“БЕЛ-РС”ООД е фирма, специализирана в електроизграждането. Ние проектираме, изграждаме, въвеждаме в експлоатация, подържаме и ремонтираме външни електрозахранвания и трафопостове.

Фирмата строи външни линии, доставя и монтира КТП /комплектни трансформаторни постове/, разпределителни касети и всички видове електрически табла. “БЕЛ-РС” ООД изгражда и вътрешни ел.инсталации на промишлени и обществени сгради.

Фирмата е базирана във Варна и развива дейност на територията на цялата срана.

Предлагаме на своите клиенти пълен инженеринг - проектиране, съгласуване с електроразпределителното дружество на най-доброто за клиента решение, изграждане и въвеждане в експлоатация.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg