Подземни и въздушни съобщителни кабелни линии

Подземни и въздушни съобщителни кабелни линии (в т.ч. оптични)

БЕЛ-РС ще продължава да предлага все по-добри условия и конкурентни цени. За повече от двадесет и пет годишния си опит фирмата е изградила хиляди километри електрически кабелни линии в населени места от Североизточния регион на България и в Германия.

БЕЛ-РС изгражда:

  • Силови кабелни линии
  • Изграждане кабелни линии СН и НН, както и извършване на аварийни и текущи ремонти
  • Телефонни кабелни линии
  • Телефонни кабелни захранвания

БЕЛ-РС е изпълнител на множество мащабни проекти за изграждане на оптична инфраструктура. Наши клиенти са някои от водещите компании в телекомуникационния сектор.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg