Изграждане на улично осветление

Изграждане на улично осветление

БЕЛ-РС ООД проектира и изпълнява строително-монтажни и ремонтни работи по улично и парково осветление. Изгражда и поддържа осветителни уредби – паркови, улични и др.

Фирмата монтира метални стълбове, както и изработва по поръчка. Монтирани са стълбове, произведени във фирмата на стълбовна линия на НК Български държавни железници (БДЖ), гара Девня, стълбовни линии на БТК, гр.Бяла и др. БЕЛ-РС извършва всички видове профилактични и ремонтни работи по въздушни и кабелни електропроводи.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg