Кабелни линии СрН и НН. Хоризонтално сондиране

Кабелни линии СрН и НН. Хоризонтално сондиране

Технологията „Управляемо хоризонтално сондиране” се използва за преминаване под улици, ж.п. линии, инженерно-технически съоръжения, канали, реки и др., заобикаляне на съществуващи подземни комуникации при изграждане на:

  • тръбопроводи за газ, вода, канализация и др.
  • обсадни тръби
  • отводнителни (дренажни) тръбопроводи
  • кабели с достатъчна якост на опън

Предимства на технологията

Технологията намалява разходите поради високата производителност на метода при монтажа на тръби и кабели - необходими са само начален и краен изкопи с минимални размери.

Безизкопният способ за полагане на тръби се изпълнява с машина за хоризонтално сондиране. Тръбите се полагат на дълбочина по желание на клиента или в зависимост от проекта.

Според вида на почвите могат да се изтеглят тръби до 125 мм., с дължина на сондажа до 60 метра. Поради малките си ширина, дължина и височина машината може да се използва в изкопи с малки размери. Разполага с управляем сондажен лост, насочван с локализираща система.

Сондажната машина е хидравлично задвижвана и може да се ползва за оптични кабели, вода, газ и канал.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg