Монтаж базови станции на мобилни оператори

Монтаж базови станции на мобилни оператори

Компанията разполага с необходимите технически средства и опит за изграждането на ветропааркове и фотоволтаични паркове.

След повече от 25 години опит, ние познаваме пазарните изисквания и технологичните потребности, предлагайки пълни решения, които са доказани ценни инвестиции. Успехът ни се дължи на стремежа да работим изключително качествено при безопасни условия на труд и експлоатация. Работещите в компанията са специалисти в различни отрасли на дейността с доказани професионални възможности.

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg