Услуги

Електрозахранвания СрН и НН

“БЕЛ-РС” ООД е специализирана фирма в електроизграждането. Ние проектираме, изграждаме, въвеждаме в експлоатация, подържаме и ремонтираме външни електрозахранвания и трафопостове.

Фирмата строи външни линии, доставя и монтира КТП /комплектни трансформаторни постове/, разпределителни касети и всички видове електрически табла. “БЕЛ-РС” ООД изгражда и вътрешни ел.инсталации на промишлени и обществени сгради.

Фирмата е базирана във Варна и развива дейност на територията на цялата срана. Предлагаме на своите клиенти пълен инженеринг - проектиране, съгласуване с електроразпределителното дружество на най-доброто за клиента решение, изграждане и въвеждане в експлоатация.

Оптични кабелни линии

БЕЛ-РС ще продължава да предлага все по-добри условия и конкурентни цени. За повече от двадесет и пет годишния си опит фирмата е изградила хиляди километри електрически кабелни линии в населени места от Североизточния регион на България и в Германия.

БЕЛ-РС изгражда:

  • Силови кабелни линии
    • изграждане кабелни линии СН и НН, както и извършване на аварийни и текущи ремонти
  • Телефонни кабелни линии
    • телефонни кабелни захранвания на БТК АД в райони Варна, Шумен и Добрич БЕЛ-РС е изпълнител на множество мащабни проекти за изграждане на оптична инфраструктура. Наши клиенти са някои от водещите компании в телекомуникационния сектор.
Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg