Проекти

Оптични кабелни линии в източна България над 300 км – възложители: КейбълТел и „Мобилтел“ ЕАД


Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg