Проекти

Кабелни линии 20кV с дължина над 200км – възложители: „Е.ОН България Мрежи“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД


Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg