Новини

Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД


По проект BG05M9OP001-1.003-1096 "Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД" фирма БЕЛ-РС назначи неактивни и безработни лица, с приоритет младежи на възраст до 29г.и оборудва работните места на новоназначените.

Фирмата предоставя професионално обучение от лицензирани Центрове за професионално обучение на шест от новоназначените. Специалностите са съобразени с изискванията за компетентност на новоразкритите работни места:

  • Професия "Електромонтьор", специалност "Електроенергетика" - втора степен на професионална квалификация
  • Професия "Електротехник", специалност "Електроенергетика" - трета степен на професионална квалификация
  • професия "Икономист", специалност "Индустрия", част от трета степен на професионална квалификация
  • Професия "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност "Маркетингови проучвания" - втора степен на професионална квалификация.
Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg