Новини

“БЕЛ-РС“ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015


На 11.07.2016г. "БЕЛ-РС" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

С проект BG05M9OP001-1.003-1096 "Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД" имаме възможност да включим в нашия екип неактивни или безработни лица, като с приоритет са младежи на възраст до 29г.

Ще се осигурят новооборудвани работни места, както и обучение по специалността. Най-малко шест от създадените нови работни места ще бъдат запазени след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца и е на стойност 121 415 лв, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Виж повече: https://brat-bg.com/bg/news-bg/bulgaria/2830-2017-08-09-11-13-29

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg