Новини

Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД

По проект BG05M9OP001-1.003-1096 "Създаване на устойчива заетост и качествeни работни места в БЕЛ-РС ООД" фирма БЕЛ-РС назначи неактивни и безработни лица, с приоритет младежи на възраст до 29г.и оборудва работните места на новоназначените.

“БЕЛ-РС“ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015

На 11.07.2016г. "БЕЛ-РС" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg