ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

Проектиране и изграждане на кабелни захранвания на производствени сгради, електроцентрали, банки, болници, хотели, молове, телекомуникационни оператори, центрове за данни и други.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изграждане на кабелни линии СрН и НН. Доставка и монтаж на трафопостове. Изграждане на възобновяеми енергийни източници. Улично осветление.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ
МРЕЖИ

Изграждане на оптични кабелни линии, базови станции, радиорелейни системи и др.

За нас

Фирма “Бел-РС” е създадена през 1991г. Дружеството умело съчетава традиция, опит, приложение на нови идеи и технологии при изграждането на електроенергийни и телекомуникационни обекти.

“Бел-РС” ООД е защитила сертификати за Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, което удостоверява високото качество на изпълняваното строителство.

„Бел-РС” ООД е член на Камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър на строителя за инфраструктурни проекти.

Нашите дейности

“БЕЛ – РС” ООД извършва проектиране, строителство и обслужване на съоръжения от електроенергийната и телекомуникационна инфраструктура.
Високо качество, кратък срок на изпълнение и удовлетвореност на клиента от постигнатия резултат са приоритет в работата на фирмата.


Електрически инсталации и електрозахранване на сгради

Проектиране и изграждне на трафопостове

Изграждане на улично осветление

Кабелни линии СрН и НН. Хоризонтално сондиране

Услуги с багери и авто вишки

Подземни и въздушни съобщителни кабелни линии (в т.ч. оптични)

Монтаж базови станции на мобилни оператори

Изграждане на възобновяеми енергийни източници

Контактни мрежи за нуждите на железопътния и тролейбусен транспорт

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg