ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ - en

Проектиране и изграждане на кабелни захранвания на производствени сгради, електроцентрали, банки, болници, хотели, молове, телекомуникационни оператори, центрове за данни и други.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА - en

Изграждане на кабелни линии СрН и НН. Доставка и монтаж на трафопостове. Изграждане на възобновяеми енергийни източници. Улично осветление.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ
МРЕЖИ - en

Изграждане на оптични кабелни линии, базови станции, радиорелейни системи и др.

About us

Bell-RS" was established in 1991. The company combines tradition, experience, application of new ideas and technologies in the electrical construction and telecommunication lines projects.

We've implemented and certified management system according to the following standards:
Quality management system - ISO 9001:2015
Management System for Health and Safety at Work - OHSAS 18001:2007
System for environmental management - ISO 14001:2015

Our activities

“БЕЛ – РС” ООД извършва проектиране, строителство и обслужване на съоръжения от електроенергийната и телекомуникационна инфраструктура.
Високо качество, кратък срок на изпълнение и удовлетвореност на клиента от постигнатия резултат са приоритет в работата на фирмата.


Power supply

Transformers construction and design

Electric street-lighting

Cable lines. Horizontal drilling machine

Services with excavators and auto lifts

Оptical cable lines

Base stations Installation

Renewable emegry sourses

Railway and trolley networks

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg