Contact

Contact address

BEl-RS Ltd.

9000 Varna,
Industrial Zone Topoli, UPI 47

Phone: +359 52 631 653, +359 52 631 660
Phone/Fax: +359 52 631 652
Email: bel_rs@abv.bg, office@bel-rs.com

www.bel-rs.com

Correspondence address

Varna 9002, P.B.110

BEl-RS Ltd.Find us

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg