Контакти

Адрес за контакти

БЕЛ-РС ООД

гр. Варна 9000,
Пром. зона Тополи, УПИ 47

Тел.: +359 52 631 653, +359 52 631 660
Тел./Факс: +359 52 631 652
Eмейл: bel_rs@abv.bg, office@bel-rs.com

www.bel-rs.com

Адрес за кореспонденция

гр.Варна 9002, П.К.110

БЕЛ-РС ООДНамерете ни

Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg