За нас

Фирма „БЕЛ-РС“ООД умело съчетава традиция, опит, приложение на нови идеи и технологии при изграждането на електроенергийни и телекомуникационни обекти.

Високо качество, кратък срок на изпълнение и удовлетвореност на клиента от постигнатия резултат са приоритетни ключови позиции във фирмената философия.

“БЕЛ-РС” се създава през 1991 г. с основен предмет на дейност проектиране, строителство и ремонт на съоръжения в областта на електроенергетиката и телекомуникациите.

“БЕЛ-РС” е иновативна компания, която има внедрена Интегрирана система за качество на управление EN ISO 9001:2008, управление на безопасността при работа ISO 14001:2004 и опазване на околната среда BS ОНSАS 18001:2007. Поддържаните сертификати по трите стандарта удостоверяват високото ниво на изпълняваните проекти.

Гаранция за качество е и предлагането на цялостна услуга, включваща индивидуален подход към нуждите и условията на всеки клиент, кратки срокове на изпълнение, коректно и надеждно партньорство.

Един от основните приоритети на компанията е използване на съвременни технологии във всички сфери на работа. Като фирма с традиции в бизнеса, “БЕЛ-РС” ООД осъзнава значимостта и ефективността на сплотения екип. Компанията разполага с професионален машинен парк и екипи, осигуряващи специфичните изисквания на дейността. Това, което отличава БЕЛ-РС ООД, е гъвкавата структура на фирмата и възможността за бързо и адекватно реагиране според изискванията на клиента.

Стремежът ни към модернизация е съобразен и с амбицията ни за развитие в днешната конкурентна и бързоразвиваща се бизнес среда. Фирма "БЕЛ-РС" ООД е вписана в “Централния професионален регистър на строителя” и е член на "Българската Търговско-Индустриална Камара".

Ние предлагаме индивидуални решения при нестандартни ситуации, кратките срокове на изпълнение и ценовото предимство в следните дейности:

  • Подземни и въздушни ел. кабелни линии НН и СрН
  • Ел.захранвания на сгради
  • Изграждане на КТП; БКТП; МТП; МТТ
  • Изграждане и ремонт на улично осветление
  • Контактни мрежи за нуждите на железопътния и тролейбусен транспорт
  • Оптични кабелни линии
  • Базови станции за мобилни оператори и др.

Ние ценим инвестициите и времето на нашите клиенти и вярваме в дългосрочните бизнес взаимоотношения - успехът на нашите клиенти е и наш успех.


ПОЛИТИКА ЗА КСО НА БЕЛ-РС

Politika KSO_BEL.pdf


ПОЛИТИКА НА БЕЛ-РС

Politika_BEL_2017_web.pdf


Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg